kontakt z nami

Tel. 694-099-911
575-999-437

kontakt@Mandarynkowa-Kraina.pl

REGULAMIN NIEPUBLICZNGEO ŻŁOBKA ,,MANDARYNKOWA KRAINA’’

1.       Niepubliczny Żłobek ,,Mandarynkowa Kraina’’ jest placówką prowadząca opiekę nad dziećmi w wieku od 11 miesięcy do 3 lat.

2.       Siedziba placówki mieści się w Warszawie przy ul. Płońskiej 37 w Warszawie.

3.       Nabór do Żłobka odbywa się przez cały rok kalendarzowy.

4.       Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Opłaty należy uiścić do 5 dnia każdego miesiąca.

5.       Niepubliczny Żłobek ,,Mandarynkowa Kraina’’ jest czynny w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 17:00.

6.       Dziecko powinno być odebrane ze Żłobka do godz. 17:00. Jeśli dziecko nie zostanie odebrane do godz. 18, należy uiścić opłatę, zgodnie z cennikiem placówki.

7.       Nieobecność dziecka w Żłobku należy zgłosić dzień wcześniej (ze względu na zamawianie posiłków).

8.       Wszelkie opłaty są regulowane za pomocą rachunku bankowego, zawartego w umowie podpisywanej z rodzicami.

9.       Nieobecność dziecka nie zwalnia z uiszczenia opłaty za miesięcznej, jest ona gwarancją zachowania miejsca  w placówce.

10.    Wyżywienie w Niepublicznym  Żłobku ,,Mandarynkowa Kraina’’ jest realizowane przez firmę cateringową. Opłata za dzienna dawkę żywieniową wynosi 16 zł brutto. Dzieci otrzymują w Żłobku śniadanie,  , obiad dwudaniowy i podwieczorek.

11.    Opłata za posiłki jest regulowana przy płatności czesnego za każdy miesiąc. Niewykorzystana stawka żywieniowa przechodzi na kolejny miesiąc.

12.    Żłobek ,,Madarynkowa Kraina’’ spełnia posiada wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych M st. Warszawy, a także pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wyposażenie Żłobka posiada niezbędne atesty a zabawki – certyfikaty.

13.    Placówka jest zobowiązana do utrzymania czystości we wszystkich pomieszczeniach Żłobka.

14.    Niepubliczny Żłobek ,,Mandarynkowa Kraina’’ nie ponosi odpowiedzialności za:

- za zniszczenie ubranek dziecięcych w wyniku zabawy oraz zajęć przeprowadzonych na placu zabaw

- za drogocenne przedmioty pozostawione w szatni  Żłobka

15.    Po ustaleniu z rodzicami / opiekunami dziecka, możliwy jest dostęp do monitoringu.

16.    Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe, bez kataru/kaszlu i innych znamion choroby.

17.    Niepubliczny Żłobek ,,Mandarynkowa Kraina’’ przyjmuje dzieci z alergiami pokarmowymi.

18.    Personel ,,Mandarynkowej Krainy’’ zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia do Żłobka dziecka, podejrzewając, iż jest chore. W takiej sytuacji przyjęcie dziecka na teren Żłobka, może odbyć się po okazaniu przez opiekuna zaświadczenia lekarskiego, iż stan zdrowia dziecka, nie zagraża grupie.

19.    W przypadku widocznych objawów choroby, personel zobowiązuje się poinformować rodziców o stanie zdrowia dziecka.

20.    Personel Żłobka nie podaje lekarstw dzieciom.

21.    Po przyjęciu dziecka do Żłobka, kadra przejmuje całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.

22.    Dziecko zostaje odebrane ze Żłobka tylko przez osoby pisemnie do tego upoważnione.

23.    Dziecko przebywające na terenie Żłobka powinno by ć wyposażone w kapcie na zmianę (lub skarpety z antypoślizgową podeszwą), ubranka na zmian ę, szczoteczkę, past ę do mycia zębów, pampersy, chusteczki piżamkę, inne akcesoria- wedle uznania rodziców)

24.    W przypadku zmiany danych, rodzice s ą zobowiązani o poinformowaniu o tym Dyrekcję Żłobka.

25.    Wszelkie zmiany i ustalenia dokonywane są przez obie strony w formie pisemnej.

 

26.    Regulamin wchodzi w  życie dn. 1 lutego 2016 r.

Opinie rodziców

Copyright 2015 Mandarynkowa-Kraina.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt strony internetowej: werb.pl